Quiescence Therapeutics

RECOVERY (100ml)

30.00
PP_RECOVERY.jpg

RECOVERY (100ml)

30.00

Gui Pi Wan, modified
Tonifies the Spleen, nourishes Heart blood and calms the Shen.  Modified to assist breast milk production post partum.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Huang Qi[Radix Astragali]
Suan Zao Ren[Zizyphi Spinosae Semen]
Bai Zhu   [Atractylodes Macrocephala]
Fu Ling[Selerotiyum Poriae Cocos]
Yi Mu Cao[Herba Leonuri]
Dang Gui[Angelicae Sinensis Radix]
Long Yan Rou[Arillus Longan]
Ci Wu Jia[Eleutherococcus Ginseng]
Yuan Zhi[Radix Polygalae]
Bai Shao[Paeoniae Radix Alba]
Mu Xiang[Aucklandiae Lappae Radix]
Gan Cao   [Glycyrrhizae Radix]
Wang Bu Liu Xiang[Vaccariae Semen]
Sheng Jiang[Zingiberis Recens Rhizoma]
Bai Jili[Tribuli Terrestris Fructus]
Hong Zao[Zizyphi Jujubae Fructus]

Quantity:
Add To Cart

Gui Pi Wan, modified
Tonifies the Spleen, nourishes Heart blood and calms the Shen.  Modified to assist breast milk production post partum.

RECOMMENDED DOSE: 3 full tubes in warm water, twice a day

INGREDIENTS:

Huang Qi[Radix Astragali]
Suan Zao Ren[Zizyphi Spinosae Semen]
Bai Zhu   [Atractylodes Macrocephala]
Fu Ling[Selerotiyum Poriae Cocos]
Yi Mu Cao[Herba Leonuri]
Dang Gui[Angelicae Sinensis Radix]
Long Yan Rou[Arillus Longan]
Ci Wu Jia[Eleutherococcus Ginseng]
Yuan Zhi[Radix Polygalae]
Bai Shao[Paeoniae Radix Alba]
Mu Xiang[Aucklandiae Lappae Radix]
Gan Cao   [Glycyrrhizae Radix]
Wang Bu Liu Xiang[Vaccariae Semen]
Sheng Jiang[Zingiberis Recens Rhizoma]
Bai Jili[Tribuli Terrestris Fructus]
Hong Zao[Zizyphi Jujubae Fructus]